• |
  • Mapa stránok

News

Konferencia v Nyíregyháze uzavrela prácu na novej stratégii Karpatského euroregiónu

Po dvoch rokoch intenzívnej práce expertných tímov z partnerských krajín (Maďarsko, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko) sa zrodila nová vízia pre ďalšiu existenciu medzinárodného projektu cezhraničnej spolupráce Karpatský euroregión (KER)  – prvého a najväčšieho euroregiónu v stredovýchodnej Európy, ktorý vznikol v roku 1993. Záverečnej konferencii projektu „Udržateľný rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu“  v maďarskom meste Nyíregyháza 10. decembra 2015 predchádzali finálne pracovné stretnutia v Užhorode (Ukrajina), ktorých sa okrem odborníkov z KER zúčastnil aj generálny sekretár Združenia európskych pohraničných regiónov (AEBR) Martin Ramirez Guillermo. Na úvod rokovania v Užhorode predstavil expert za slovenskú stranu Vladimír Benč finálnu podobu hlavného výstupu projektu – stratégie pre nastávajúcu etapu reformy KER, materiálu, hľadajúceho odpovede na rozhodujúcu otázku, ako využiť jestvujúci potenciál KER, ekonomický aj kultúrny, ako rozvinúť a zveľadiť danú infraštruktúru, inštitúcie, kontaktné a informačné centrá i zdroje miest a obcí, ale aj ako zohľadniť nové výzvy, ktoré nastolila súčasná doba. Jednou zo zásadných priorít, na ktorú upriamil pozornosť v diskusii, bola otázka budúceho riadenia činnosti a štruktúr KER, ktoré by malo prekonať problémy terajšej pomerne ťažkopádnej inštitúcie a orientovať sa skôr na model modernej, efektívnej a výkonnej organizácie, schopnej pružne reagovať na aktuálne problémy a potreby cezhraničnej spolupráce a kvalifikovane zabezpečiť tvorbu programov a riešenie projektov. Tento prístup ocenila aj pani Brigitta László Majorné, projektová koordinátorka za maďarskú stranu (župa Szabolcs-Szatmár-Bereg), ktorá ocenila pokrok dosiahnutý pri tvorbe stratégie od prvého stretnutia medzinárodného tímu expertov v januári 2014. O potrebe trvalého a intenzívneho dialógu partnerov a skvalitnení informačných tokov sa hovorilo aj počas druhého pracovného dňa v Užhorode, ktorý za ukrajinských partnerov viedla pani Nataliya Nosa. V diskusii vystúpil aj M. R. Guillermo, ktorý zdôraznil opodstatnenie euroregiónov najmä v kontexte súčasných európskych problémov, vrátane dezintegračných tendencií v niektorých európskych krajinách, aj v EÚ ako celku. Význame projektu „Udržateľný rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu (Sustainable Development of Border Regions provided by the effective functioning of the Carpathian Euroregion)“ ako nosnej témy uplynulého dvojročného obdobia činnosti KER sa venovala aj konferencia na pôde regionálnej štátnej správy v Užhorode, ktorej sa okrem iných aktívne zúčastnila aj Janka Burianova, generálna konzulka SR v Užhorode. Vysoko ocenila prácu expertného tímu KER a vyjadrila presvedčenie, že analytický materiál, ktorý bude hlavným výstupom projektu, poslúži ako dobrý podklad pre ďalšiu cezhraničnú spoluprácu v rámci KER. Podobne aj projektový manažér za slovenskú stranu Gabriel Kiss vyzdvihol prácu odborníkov na spoločnej stratégii a poďakoval sa za všetkým zúčastneným na projekte za aktivitu i profesionalitu. „Myslím, že sa nám podarilo využiť jestvujúci potenciál euroregiónu i zdroje miest a obcí na vytvorenie novej účinnejšej stratégie budúcej cezhranične spolupráce,“ zdôraznil G. Kiss. Záverečná konferencia, v priestoroch župného úradu v maďarskom meste Nyíregyhaza, už mala skôr hodnotiaci a sumarizujúci charakter, pričom účastníci upriamili svoju pozornosť najmä k otázkam uplatnenia získaných poznatkov a výstupov v rámci expertných analýz, v nastávajúcom praktickom živote KER.

Projekt  „Sustainable Development of Border Regions provided by effective functioning the Carpathian Euroregon  (Udržateľný rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu)“  bol financovaný Európskou úniou prostredníctvom  Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013. Príspevok Spoločenstva činí  468 018,00 EUR

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья