• |
  • Mapa stránok

Stanovy

STANOVY ZDRUŽENIA KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU SLOVENSKO


Článok 1.  
Názov a sídlo združenia

 


1.1.    Karpatský euroregión Slovensko je záujmovým združením právnických osôb (ďalej aj iba „združenie“). Karpatský euroregión Slovensko je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým viac sektorovým združením miestnej a regionálnej samosprávy, ako aj iných právnických osôb pôsobiacich na území Košického a Prešovského kraja.
1.2.    V písomnom styku používa označenie „Karpatský euroregión Slovensko, záujmové združenie právnických osôb“ , prípadne skratka „KER Slovensko“ spolu s logom národného a medzinárodného združenia Karpatský euroregión, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto stanov. Anglickou verziou názvu združenia je označenie „Carpathian Euroregion Slovakia, association of legal entities“. Združenie je oprávnené v styku s partnermi používať aj jazykový ekvivalent názvu v inom jazyku.
1.3.      Sídlo združenia je v Košiciach, na Hlavnej ul. 68. 

 

Článok 2.
Právne postavenie združenia

 


2.1.    Združenie vykonáva svoju činnosť predovšetkým v súlade s čl. 66 zákona č. 460/1992 Zb.  Ústavy Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov; § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, § 21 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien (ďalej iba „zákon o obecnom zriadení“) a medzinárodnými európskymi dokumentmi, ku ktorým Slovenská republika pristúpila (najmä: Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, Doplnkový protokol k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, Protokol č. 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo  orgánmi, Európska charta miestnej samosprávy).
2.2.    Združenie je právnickou osobou, ktorá svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky, ako aj mimo nej.

 Článok 3.  
Predmet činnosti a ciele združenia

 

3.1.    Hlavným cieľom združenia je podporovať rozvoj cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce medzi susediacimi oblasťami východného Slovenska, juhovýchodného Poľska, západnej Ukrajiny, severovýchodného Maďarska a severozápadného Rumunska zodpovedajúcemu teritorialite medziregionálneho združenia Karpatský euroregión (KER), založeného zmluvou zo dňa 14. 2. 1993 v Debrecíne a požiadaním slovenských partnerov o plnoprávne členstvo v roku 1999 a ich prijatím dňa 26. 11. 1999 na XXVII. Zasadnutí Rady Karpatského euroregiónu v Prešove.
3.2.    Zdroje využíva predovšetkým na rozvoj jednotlivých oblastí Košického a Prešovského kraja.
3.3.    Za účelom splnenia svojich cieľov združenie najmä:
a)    iniciuje a koordinuje prípravu návrhov hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja prihraničných oblastí Košického a    Prešovského kraja;
b)    organizuje a realizuje napr. rôzne stretnutia, odborné semináre, tvorivé dielne, najmä za účelom výmeny skúseností, definovania a objasňovania záujmov, hľadania možností spolupráce vrátane zosúlaďovania programov spolupráce so zástupcami susediacich regiónov z okolitých štátov;
c)   zhromažďuje a sumarizuje informácie o možnostiach cezhraničnej spolupráce a sprostredkúva priame kontakty medzi potenciálnymi účastníkmi cezhraničnej spolupráce;
d)    zastupuje svojich členov v jednotlivých subjektoch medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce a sprostredkúva styk členov združenia s mestami a obcami, právnickými osobami, či inými subjektmi pôsobiacimi mimo územia Slovenskej republiky;
e)    spolupracuje s partnermi reprezentujúcimi ostatné národné časti Karpatského euroregiónu (partnerské združenia, prípadne iné právne subjekty vykonávajúce túto činnosť), ako aj s ďalšími aktérmi regionálneho a ekonomického rozvoja v Slovenskej republiky aj v zahraničí;
f)    koordinuje činnosť členských miest, obcí ako aj ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach rozvoja s cieľom zvýšiť kvalitu životných podmienok obyvateľov v záujme trvalého rozvoja regiónu. Združenie zabezpečuje jednotné vystupovanie regiónu navonok, ako aj jeho celkovú propagáciu;
g)   publikačná činnosť;
h)   manažment projektov a poradenstvo;
i)   príprava strategických dokumentov, programov, štúdií, analýz, prieskumov.

3.4.    Združenie je reprezentantom slovenskej časti v Karpatskom euroregióne. Združenie deleguje svojich zástupcov do jednotlivých orgánov Karpatského euroregiónu. Týchto zástupcov menuje predseda združenia (ďalej iba „predseda“) po prerokovaní jednotlivých kandidátov na zasadnutí predsedníctva. Združenie sa zaväzuje vyvíjať svoju činnosť v súlade so štatútom Karpatského euroregiónu.

 


Článok 4.
Vznik a zánik členstva v združení

 


4.1.    Členom združenia sa môžu stať mestá, obce, mikroregióny, samosprávne kraje (Košický a Prešovský), ako aj iné právnické osoby pôsobiace na území Košického a Prešovského kraja. V prípade veľkých miest (v zmysle zákona o obecnom zriadení) môžu byť samostatnými členmi aj jednotlivé mestské časti, v ktorých boli riadne zvolené samosprávne orgány.
4.2.    Žiadateľ o členstvo v združení je povinný zaslať písomnú prihlášku za člena združenia predsedovi. Žiadateľ musí vo svojej prihláške výslovne prehlásiť, že pristupuje k platným stanovám združenia. Súčasťou prihlášky je rovnopis, resp. výpis z uznesenia alebo rozhodnutia oprávneného orgánu právnickej osoby – žiadateľa o súhlase so vstupom do združenia v prípade prijatia. Predseda je povinný do 14 dní od doručenia tejto prihlášky písomne informovať každého člena predsedníctva o žiadateľovi o členstvo. V prípade, že žiadny z oslovených členov predsedníctva písomne nevznesie odôvodnené námietky v lehote 14 dní od odoslania písomného oznámenia podľa predchádzajúcej vety, je predseda oprávnený samostatne rozhodnúť o prijatí žiadateľa za člena združenia. V prípade, ak sa oslovený člen predsedníctva nevyjadrí v stanovenej lehote, resp. nepožiada z odôvodnených dôvodov o predĺženie tejto lehoty, má sa za to, že proti žiadateľovi o členstvo nemá žiadne námietky. V prípade vznesenia čo i len jedinej odôvodnenej námietky proti žiadateľovi o členstvo je predseda povinný zvolať do 14 dní zasadnutie predsedníctva, na ktorom sa žiadosť o členstvo prerokuje a predsedníctvo bude o žiadosti hlasovať v zmysle bodu 9.5. týchto stanov.
4.3.    V prípade, ak predseda alebo predsedníctvo zamietne žiadosť o členstvo, má odmietnutý žiadateľ právo požiadať, aby o jeho žiadosti opätovne rokovalo valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadnutí.
4.4.    V prípade, ak po vznesení odôvodnenej námietky člena predsedníctva predseda nezvolá predsedníctvo v zmysle bodu 4.2. týchto stanov, zíde sa predsedníctvo na 14. deň potom, čo predseda porušil svoju povinnosť zvolať toto predsedníctvo.
4.5.    Členstvo v združení zaniká:
a)    písomným oznámením člena, že vystupuje zo združenia;
b)    rozhodnutím predsedníctva o zániku členstva pre nezaplatenie členského príspevku;
c)    zánikom združenia.
4.6.    Oznámenie o vystúpení zo združenia musí mať písomnú formu a musí byť doručené predsedovi. Člen je oprávnený zo združenia vystúpiť vždy iba k 31. 12 kalendárneho roka.

 


Článok 5.
Práva a povinnosti členov

 


5.1.    Každý člen má právo najmä:
a)    podieľať sa na činnosti združenia;
b)    navrhovať vhodných kandidátov za členov jednotlivých orgánov združenia;
c)    byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a o jeho činnosti, zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku združenia;
d)    hlasovať na valnom zhromaždení po splnení podmienok uvedených v článku 6. týchto stanov.
5.2.    Každý člen je povinný najmä:
a)    dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok združenia;
b)    aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia;
c)    platiť každoročne členský príspevok v určenej výške a v určenom termíne (neplatí pre obvodné úrady);
d)    spolupracovať s členmi jednotlivých orgánov združenia, najmä im poskytovať vyžiadané informácie;
e)    bezodkladne oznamovať sekretariátu akékoľvek zmeny v kontaktných údajoch.

5.3.    Výška členského príspevku pre obce a mestá, resp. mestské časti je určená sumou 0,05 € na 1 obyvateľa, pričom minimálna výška príspevku na člena je 15 € a maximálna výška príspevku je 3500 € bez ohľadu na počet obyvateľov. Pri určení počtu obyvateľov sa vychádza vždy z aktuálnej štatistiky podľa oficiálnych údajov poskytovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky. O výške členského príspevku rozhoduje valné zhromaždenie.
5.4.    Členský príspevok pre samosprávne kraje je 7 000  €.
5.5.    Členský príspevok pre mikroregióny je paušálne 50 €.  
5.6.    Členský príspevok pre ostatné právnické osoby je 200 €.
5.7.    O výške príspevku rozhoduje valné zhromaždenie.
5.8.    V prípade ak valné zhromaždenie nerozhodne o novej výške členských príspevkov alebo o zmene pomeru v zmysle bodu 5.3. týchto stanov tak platí, že členský príspevok za predchádzajúci kalendárny rok sa zvyšuje o mieru inflácie, ktorú zverejní Národná banka Slovenska za predchádzajúci rok.
5.9.    Členský príspevok je splatný na základe vystavenej faktúry združenia, zaslanej na adresu člena. Každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok v plnej výške aj v prípade, že sa stane členom združenia v priebehu kalendárneho roka.
5.10.    V prípade, ak je člen združenia v omeškaní so zaplatením členského príspevku viac ako dva roky, môže predsedníctvo rozhodnúť o zániku členstva z dôvodu nezaplatenia členského. Dňom prijatia tohto rozhodnutia zaniká členstvo tohto člena v združení. Zánikom členstva členovi nezaniká povinnosť uhradiť nezaplatený členský príspevok, resp. viaceré príspevky (vrátane prípadných úrokov z omeškania).

 


Článok 6.
Hlasovanie

 


6.1.    Každý člen združenia je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia združenia. Podmienkou realizácie práva hlasovať na valnom zhromaždení je zaplatený členský príspevok (vrátane prípadných úrokov z omeškania) za celé predchádzajúce obdobie.
6.2.    Jednotliví členovia predsedníctva a revíznej komisie majú pri hlasovaní vždy jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
6.3.    Všetky kolektívne orgány združenia sú uznášaniaschopné v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých svojich členov, ktorí splnili povinnosť zaplatenia členského príspevku za predchádzajúci rok. V prípade ak riadne zvolané valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, resp. ich zástupcov, je zvolávateľ valného zhromaždenia povinný zvolať ďalšie valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najskôr o 15 minút a najneskôr do 30 dní od vyhlásenia neuznášaniaschopnosti valného zhromaždenia.  Takto zvolané valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je na ňom prítomná aspoň 1/5 všetkých členov združenia, ktorí splnili povinnosť zaplatenia členského príspevku za predchádzajúci rok.
6.4.    Členovia predsedníctva a revíznej komisie môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia jednotlivých orgánov (s výnimkou výkonného riaditeľa). Návrh uznesenia písomne predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie predseda spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho jednotliví členovia zasielajú na adresu sídla združenia. Ak sa člen nevyjadrí v stanovenej lehote, platí, že s návrhom uznesenia súhlasí. Predseda potom písomne oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom združenia.

 


Článok 7.
Orgány združenia

 


7.1.    Orgánmi združenia sú:
a)    valné zhromaždenie;
b)    predsedníctvo;
c)    predseda;
d)    revízna komisia;
e)    výkonný riaditeľ.

 

Článok 8.
Valné zhromaždenie

 


8.1.     Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia, ktorí hlasovaním prijímajú uznesenia valného zhromaždenia. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia, výnimkou je hlasovanie o zrušení združenia, pretože v uvedenom prípade sa na prijatie uznesenia vyžaduje trojpätinová väčšina všetkých členov združenia. V prípade, že riadne zvolané valné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné, tak znovuzvolané valné zhromaždenie je uznášaniaschopné aj za účasti jednej pätiny všetkých členov.
8.2.     Každý člen má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas. Každého člena na valnom zhromaždení zastupuje jeho štatutárny orgán (napr. starosta, primátor, konateľ, predseda alebo prednosta úradu) alebo iná - členom písomne splnomocnená - osoba.
8.3.      Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a)    schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny a dodatky;
b)    voliť a odvolávať členov predsedníctva;
c)    voliť a odvolávať členov revíznej komisie;
d)    schvaľovať plán činnosti a výročnú správu;
e)    schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení;
f)    rozhodovať o zrušení združenia;
g)    určovať výšku členského príspevku v zmysle bodov 5.3. až 5.8. týchto stanov;

8.4.    Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, a to tak, aby bolo valné zhromaždenie zvolané a konalo sa najneskôr do 30.04. kalendárneho roka. V prípade, ak si predseda nesplní riadne a včas túto povinnosť, zvolá valné zhromaždenie výkonný riaditeľ tak, aby sa konalo najneskôr do 15.05. kalendárneho roka. Nesplnenie tejto povinnosti má za dôsledok hlasovanie o dôvere voči predsedovi a výkonnému riaditeľovi na najbližšom zasadnutí Predsedníctva.

8.5.    Predseda je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina všetkých členov združenia alebo revízna komisia. Takéto mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti členov združenia alebo revíznej komisie.

8.6.    V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v bode 8.5. sa mimoriadne valné zhromaždenie zíde na 60. deň odo dňa odoslania žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia (prvej, ak ich bolo odoslaných viac). V takomto prípade členovia, ktorí požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu písomne informujú všetkých ostatných členov združenia. Rovnakú povinnosť má aj revízna komisia.
8.7.    Osoba zvolávajúca (mimoriadne) valné zhromaždenie zvoláva jednotlivých členov združenia písomnou pozvánkou, ktorá obsahuje určenie presného dátumu, času a miesta konania zhromaždenia, vrátane stručného programu.
8.8.    Valné zhromaždenie môže za účelom zvýšenia efektívnosti činnosti združenia rozhodnúť o vytvorení dočasných poradných orgánov (napr. grémium, komisia, pracovná skupina).
 

 


Článok 9.
Predsedníctvo

 


9.1.    Predsedníctvo je štatutárnym orgánom združenia, ktoré koná v jeho mene vo všetkých veciach, ktoré nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu. Zasadnutia a činnosť predsedníctva vedie predseda, v prípade jeho neprítomnosti niektorý z  dvoch podpredsedov. Každý zo zvolených podpredsedov sa bude špecializovať na pridelenú agendu bilaterálnej alebo trilaterálnej spolupráce Karpatského euroregiónu.
9.2.    Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
9.3.    Predsedníctvo má 5 členov, pričom funkčné obdobie každého člena je 2 roky. Členom predsedníctva môže byť iba fyzická osoba, ktorú volí valné zhromaždenie z kandidátov navrhnutých jednotlivými členmi združenia. Na zasadnutí predsedníctva môžu byť na základe pozvania predsedom - s hlasom poradným - prítomné aj fyzické osoby, ktoré nezastupujú členov združenia, ale ktorí svojou činnosťou, správaním a výkonom profesie prispeli a naďalej prispievajú k celkovému rozvoju regiónov Košického a Prešovského kraja.
9.4.    Predsedníctvo zvoláva predseda aspoň dvakrát do roka, vždy aspoň raz za kalendárny polrok. Predseda je povinný zvolať predsedníctvo do 14 dní od kedy ho o to písomne požiadajú aspoň dvaja členovia predsedníctva, prípadne revízna komisia. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zabezpečí zvolanie predsedníctva výkonný riaditeľ do 30 dní odo dňa odoslania písomnej žiadosti o zvolanie predsedníctva, pričom ho vedie niektorý z podpredsedov predsedníctva.
9.5.    Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov a prijíma uznesenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
9.6.    Predsedníctvo najmä:

a)    volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov;
b)    riadi a zabezpečuje činnosť združenia;
c)    obsahovo pripravuje jeho rokovania;
d)    pripomienkuje plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
e)    rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia;
f)    ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia;
g)    zriaďuje sekretariát v sídle združenia;
h)    volí výkonného riaditeľa na základe návrhov predsedu, príp. podpredsedov
i)    rozhoduje o sídle sekretariátu združenia, zriadení vysunutého pracoviska za účelom
    lepšieho napĺňania cieľov združenia a pod..
9.7.    Predsedníctvo je oprávnené pripravovať a schvaľovať vnútorné smernice združenia, ktoré vytvárajú vnútorný poriadok združenia. Vnútorné smernice musia byť vždy v súlade so stanovami, štatútom Karpatského euroregiónu a platnou právnou úpravou Slovenskej republiky. Predsedníctvo je povinné nechať zverejniť výťah z vnútornej smernice súvisiacej s členmi združenia do 3 dní od schválenia vnútornej smernice na webovej stránke.
9.8.    Predseda a podpredsedovia zastupujú združenie navonok samostatne. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti združeniu podpisuje súčasne predseda a jeden z podpredsedov združenia tak, že k písanému alebo tlačenému názvu združenia pripoja svoj vlastnoručný podpis. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti združeniu môžu rovnako podpisovať súčasne dvaja podpredsedovia tak, že k písanému alebo tlačenému názvu združenia pripoja svoj vlastnoručný podpis.

 


Článok 10.
Predseda

 


10.1.    Na čele združenia ako aj predsedníctva stojí predseda, ktorý zastupuje združenie navonok. Predsedu volí predsedníctvo na funkčné obdobie dvoch rokov.
10.2.    Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva, rovnako vedie delegáciu na zasadnutí orgánov Karpatského euroregiónu (rada, prezídium), ak vedením nepoverí inú fyzickú osobu. Predseda po prerokovaní v delegácií hlasuje v mene slovenskej časti na rokovaniach orgánov Karpatského euroregiónu.
10.3.    Predsedníctvo je oprávnené odvolať predsedu v prípade závažného porušovania jeho povinností vrátane nečinnosti.
10.4.    Predseda menuje výkonného riaditeľa združenia za podmienok uvedených v bodoch 9.6.h) a 12.3. týchto stanov.
10.5.    Predseda rozhoduje o vzniku členstva v súlade s článkom 4.2.
10.6.    Predseda zodpovedá za hospodárenie združenia.

 

Článok 11.
Revízna komisia

 


11.1.    Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
11.2.    Revízna komisia má 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu revíznej komisie. Schádza sa najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda revíznej komisie. Rozhodnutia prijíma väčšinou prítomných členov.
11.3.    Revízna komisia najmä:
a)    kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b)    kontroluje dodržiavanie štatútu a vnútorného poriadku;
c)    je oprávnená požiadať predsedu o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

 


Článok 12.
Výkonný riaditeľ združenia

 


12.1.    Výkonný riaditeľ zabezpečuje fungovanie združenia, kontinuitu jeho činnosti vrátane koordinácie jeho aktivít ako aj kompletizovanie vnútorného poriadku združenia, vrátane vyhotovovania zápisníc zo zasadnutia jednotlivých orgánov.
12.2.    Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je 5 rokov. Za výkon tejto funkcie patrí výkonnému riaditeľovi odmena, o výške ktorej rozhoduje predsedníctvo. Výkonný riaditeľ za výkon svojej funkcie zodpovedá predsedníctvu, je povinný sa zúčastňovať osobne alebo v zastúpení kompetentnou osobou na zasadnutiach všetkých orgánov združenia a v prípade, že o to požiada, musí mu byť udelené slovo.
12.3.    Výkonného riaditeľa menuje predseda na základe výsledkov voľby vykonanej členmi predsedníctva. Predsedníctvo môže výkonného riaditeľa na návrh predsedu aj odvolať z funkcie. Kandidát na výkonného riaditeľa musí spĺňať všetky požiadavky stanovené vnútorným poriadkom, najmä jazykové.
12.4.    Výkonný riaditeľ vedie sekretariát združenia a koordinuje súčinnosť jednotlivých orgánov a členov združenia. Je aj členom medzinárodného sekretariátu Karpatského euroregiónu, rovnako má rozhodovacie kompetencie voči interným ako aj externým pracovníkom združenia. Komunikuje navonok s tretími subjektmi.
12.5.    Predseda môže výkonného riaditeľa dočasne splnomocniť na konanie v mene a na účet združenia voči tretím osobám.

 


Článok 13.
Hospodárenie združenia

 


13.1.    Združenie hospodári s vlastným hnuteľným i nehnuteľným majetkom.

13.2.    Zdrojmi majetku združenia sú najmä:

a)    členské príspevky;
b)    príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb;
c)    výnosy z hospodárenia s majetkom;
d)    príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.
13.3.    Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu na jeden kalendárny rok. Z rozpočtu sa financuje predovšetkým činnosť sekretariátu, vysunutého pracoviska, odmena výkonného riaditeľa, spolufinancovanie aktivít združenia, tvorba základiny, interné projekty združenia a regionálne rozvojové mikroprojekty členov združenia.
13.4.    Združenie môže mať svoj vlastný bankový účet.

 

Článok 14.
Zánik združenia

 


14.1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
14.2.    Ak sa zrušuje združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Výťažok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné alebo charitatívne účely.
14.3.    Združenie zaniká dňom výmazu z registra združení.

 


Článok 15.
Záverečné ustanovenia

 


15.1.    Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
15.2.    V prípadoch, v ktorých sa v týchto stanovách hovorí o zachovaní písomnej formy komunikácie, je táto podmienka splnená aj pri použití elektronickej komunikácie, avšak iba voči tým členom združenia, ktorí takouto možnosťou disponujú.
15.3.    Lehoty v zmysle týchto stanov začínajú plynúť v deň nasledujúci po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok (napr. doručenie žiadosti o členstvo, o zvolanie valného zhromaždenia, deň odoslania žiadosti).
 

V Košiciach, dňa 22. mája 2013.

 

PRÍLOHA:

LOGO ZDRUŽENIA:

                              

   Logo KER SLOVENSKO                                                Logo KER       

 

OKRÚHLA PEČIATKA ZDRUŽENIA

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья