• |
  • Mapa stránok

Predstavujeme projekt: Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 4.1.2012 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012. Prijímateľom finančného príspevku mohla byť slovenská časť euroregiónu.

V súlade s podmienkami Výzvy bola spracovaná a v stanovenom termíne predložená žiadosť na realizáciu projektu „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla“, ktorého predkladateľom bol Karpatský euroregión Slovensko a jeho dvaja partneri - Mesto Bardejov (SR) a Mesto Jaslo (Poľsko). Žiadosť bola v hodnotiacom procese úspešná a dňa 19.3.2012 bola v Bratislave podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt č. 437/1430/2012.

Poľsko-slovenský pohraničný región má nesmierne bohatý potenciál v podobe kultúrneho dedičstva (pamiatky, história), ako aj prírodného dedičstva (nenarušená príroda, liečivé pramene). Tento potenciál však v súčasnosti nie je dostatočne využívaný ani v oblasti poznávacieho cestovného ruchu, ale ani v oblasti jeho využívania pre turistické, športové či rekreačné aktivity. Túto situáciu si uvedomujú všetci partneri zúčastnení v projekte, ktorými sú okrem žiadateľa Karpatského euroregiónu Slovensko aj obe prihraničné mestá Bardejov a Jaslo.

Účelom projektu je lepšie využitie existujúcich možností poľsko-slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu v rámci podpory cykloturistických, športových a rekreačných aktivít.

Cieľom projektu je podporou cezhraničnej cykloturistiky vytvoriť impulz pre trvalý rozvoj poznávacieho cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí.

Projekt má štyri špecifické ciele, ktorými chce dosiahnuť hlavný cieľ:

  • vytvorením cyklotrasy vedenej hrebeňom Nízkych Beskýd a spájajúcej partnerské mestá Bardejov a Jasło  podporiť "cezhraničný cykloturizmus",
  • inštaláciou navigačno - informačno - popisného značenia pridať cyklotrase náučný charakter a tým významne podporiť "cezhraničný poznávací turizmus",
  • realizáciou aktivít propagácie a publicity dosiahnuť lepšiu úroveň informovanosti širokej verejnosti o projekte, cyklotrase a atraktivitách regiónu,
  • úspešnou realizáciou projektu prehĺbiť cezhraničné partnerstvá.

 

Projekt bude implementovaný postupne, po jednotlivých aktivitách, v období od 03/2012 do 12/2012, v súlade so schváleným časovým plánom realizácie projektu.

___________________________________________________________________________

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Podporené projekty

Predstavujeme projekt: Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla

Účelom projektu je lepšie využitie existujúcich možností poľsko-slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu v rámci podpory cykloturistických, športových a rekreačných aktivít

Ukážme svetu krásy Krasu!

Združenie Karpatský euroregión Slovensko, ako vedúci partner v spolupráci s Aggtelekským národným parkom (Maďarsko) a Turistickým informačným centrom v Rožňave riešia v týchto dňoch spoločný cezhraničný projekt zameraný na prezentáciu turistických zaujímavosti unikátneho krasového územia v maďarsko-slovenskom pohraničí.

Schengenská brána do Zakarpatska

Pred piatimi rokmi sa Slovenská republika stala členom Európskej únie a minulý rok vstúpila do Schengenského priestoru. Ako výrazná pridaná hodnota k našej proeurópskej politike bol náš vstup do Eurozóny k 1. januáru tohto roku a na Slovensku platíme eurom...

Cestujeme Karpatami - Mestá a obce

Pohoria územia Karpatského euroregiónu dominujú rázu krajiny, determinujú spoločenskú i kultúrnu špecifickosť oblasti, typy a štruktúru osídlení ako aj povahu umenia i samotných ľudí. Karpaty sú súčasťou vonkajších a vnútorných Východných Karpát. Tvoria centrálnu časť 1 500 km dlhého Karpatského oblúka tiahnuceho sa od ústia rieky Moravy do Dunaja pri Bratislave až k Železným vrátam v Rumunsku...

Cestujeme Karpatami - Ľudová architektúra

Väčšina z 2871 sídiel na Slovensku vzniklo v stredoveku, kedy sa vytvoril základ ich súčasného urbanistického stvárnenia. Rozvoj a tvarovanie vidieckeho osídlenia sa snúbilo s topografickými danosťami, kultúrou a tradíciami, ovplyvňovanými rôznymi kolonizačnými vlnami regiónu. Výsledkom sú architektonické, historické a urbanistické hodnoty jednotlivých sídiel, z ktorých 10 bolo vyhlásených za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry...

Cestujeme Karpatami - Hrady a zámky

Slovensko už od dávnoveku tvorilo územie križovatky Európy. Obchodné cesty viedli zo severu na juh a z východu na západ. Rôzne nájazdy prinútili výstavbu opevnených sídiel, ktoré chránili kupcov a ich tovar proti tulákom alebo im poskytli azyl počas nepriateľských nájazdov...

Servisné komunitné centrum Michalovce

Quo Vadis - Projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2010. Účelom projektu je zlepšenie využitia potenciálu Rómskej menšiny pre rozvoj KER.

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья