• |
  • Mapa stránok

Ukážme svetu krásy Krasu!

Združenie Karpatský euroregión Slovensko, ako vedúci partner v spolupráci s Aggtelekským národným parkom (Maďarsko) a Turistickým informačným centrom v Rožňave riešia v týchto dňoch spoločný cezhraničný projekt zameraný na prezentáciu turistických zaujímavosti unikátneho krasového územia v maďarsko-slovenskom pohraničí. Projekt „Ukážme krásy našich krasov celému svetu“ vychádzajúci zo zápisu jedinečných jaskýň v danom území do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO v roku 1995, podporený zo štátneho rozpočtu SR sumou 20 – tisíc Eur (celkový rozpočet projektu predstavuje sumu 22 240 Eur) zabezpečí dynamickú audiovizuálnu propagáciu regiónu (vrátane mesta Rožňava s blízkym okolím) prostredníctvom turistickej „online“ databázy, spoločnej webovej stránky dotknutého územia, ako aj tlačenej publikácie (v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku), s dôrazom na prírodné a kultúrne pozoruhodnosti maďarsko-slovenskej krasovej oblasti. Ukončenie projektu sa plánuje do konca roku 2011. Potom by jeho výstupy mali byť  k dispozícii milovníkom prírodných krás a kultúrnych zaujímavostí z celého sveta.

 

Oblasť podpory:

Euroregionálne aktivity v zmysle § 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

 

Bližšie informácie:

Ing. Gabriel Kiss – projektový manažér

Karpatský euroregión Slovensko

Hlavná 68

040 01 Košice

kiss@ker.sk

 

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Podporené projekty

Predstavujeme projekt: Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla

Účelom projektu je lepšie využitie existujúcich možností poľsko-slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu v rámci podpory cykloturistických, športových a rekreačných aktivít

Ukážme svetu krásy Krasu!

Združenie Karpatský euroregión Slovensko, ako vedúci partner v spolupráci s Aggtelekským národným parkom (Maďarsko) a Turistickým informačným centrom v Rožňave riešia v týchto dňoch spoločný cezhraničný projekt zameraný na prezentáciu turistických zaujímavosti unikátneho krasového územia v maďarsko-slovenskom pohraničí.

Schengenská brána do Zakarpatska

Pred piatimi rokmi sa Slovenská republika stala členom Európskej únie a minulý rok vstúpila do Schengenského priestoru. Ako výrazná pridaná hodnota k našej proeurópskej politike bol náš vstup do Eurozóny k 1. januáru tohto roku a na Slovensku platíme eurom...

Cestujeme Karpatami - Mestá a obce

Pohoria územia Karpatského euroregiónu dominujú rázu krajiny, determinujú spoločenskú i kultúrnu špecifickosť oblasti, typy a štruktúru osídlení ako aj povahu umenia i samotných ľudí. Karpaty sú súčasťou vonkajších a vnútorných Východných Karpát. Tvoria centrálnu časť 1 500 km dlhého Karpatského oblúka tiahnuceho sa od ústia rieky Moravy do Dunaja pri Bratislave až k Železným vrátam v Rumunsku...

Cestujeme Karpatami - Ľudová architektúra

Väčšina z 2871 sídiel na Slovensku vzniklo v stredoveku, kedy sa vytvoril základ ich súčasného urbanistického stvárnenia. Rozvoj a tvarovanie vidieckeho osídlenia sa snúbilo s topografickými danosťami, kultúrou a tradíciami, ovplyvňovanými rôznymi kolonizačnými vlnami regiónu. Výsledkom sú architektonické, historické a urbanistické hodnoty jednotlivých sídiel, z ktorých 10 bolo vyhlásených za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry...

Cestujeme Karpatami - Hrady a zámky

Slovensko už od dávnoveku tvorilo územie križovatky Európy. Obchodné cesty viedli zo severu na juh a z východu na západ. Rôzne nájazdy prinútili výstavbu opevnených sídiel, ktoré chránili kupcov a ich tovar proti tulákom alebo im poskytli azyl počas nepriateľských nájazdov...

Servisné komunitné centrum Michalovce

Quo Vadis - Projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2010. Účelom projektu je zlepšenie využitia potenciálu Rómskej menšiny pre rozvoj KER.

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья