• |
  • Mapa stránok

Servisné komunitné centrum Michalovce

Projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2010

Quo Vadis

Miesto realizácie projektu

Košický kraj, okres Michalovce a ďalšie okresy – Trebišov, Sobrance na území Slovenska, župa Borsód-Abauj-Zemplén v Maďarsku a Zakarpatská oblasť na Ukrajine.

Rozpočet projektu:  Celkový rozpočet projektu: 22 358 EUR

Z toho:  
štátny rozpočet: 20 078 EUR (89,90 %)
vlastné zdroje: 2 280 EUR (10,20 %)

Účel projektu:
Účelom projektu je zlepšenie využitia potenciálu Rómskej menšiny pre rozvoj KER.

Cieľová skupina:
- Rómski obyvatelia a návštevníci KER s hlavným zameraním na Košický kraj na Slovensku, Zakarpatskú oblasť na Ukrajine a Župu Borsód, Abauj Zemplén v Maďarsku.
- Národné sekretariáty, Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, agentúry CR, osvetové inštitúcie, mestá a obce a ich informačné strediská, mikroregióny, RRA a osvetové zariadenia VÚC.

O projekte:

KER SR sa už 8 rokov zaoberá prieskumom spoločných javov a tematickým mapovaním turistických, kultúrnych a historických zaujímavosti daného regiónu s rozvojovým potenciálom, čím je aj cieľ budovanie spoločnej „karpatskej identity“, ktorá napriek malým vzdialenostiam existenciou hraníc v minulosti bola veľmi výrazne rozdelená. Prostredníctvom projektu sa ľudia a inštitúcie učili spolupracovať a spoznávať sa medzi sebou a navzájom sa inšpirovať. Výstupom bola séria publikácií „Cestujeme Karpatmi“, doteraz zameraná skôr na prírodný a architektonický potenciál územia. Novým prvkom predkladaného projektu je komplexné mapovanie identity a potenciálu jednej z menšín, žijúcej na danom území a jeho využitie do budúcnosti. Výsledky budú zhrnuté a využité v stratégii. Stratégie, ktoré prinášajú výsledky, sú založené na spoľahlivých informáciách. Vykonanie sociálno-ekonomickej databázy o možnostiach uplatnenia rómskej komunity na území realizácie projektu je východiskom pre definovanie stratégie rozvoja tejto komunity v prirodzenom regióne Zemplín, ktorý je súčasťou Karpatského euroregiónu Slovensko. Každá stratégia od národnej po komunálnu úroveň sa zaoberá problematikou Rómskej komunity a vytyčuje si ciele so snahou zlepšiť jej životnú úroveň. Cieľom je zachytiť faktory, ktoré rast podporujú alebo rastu bránia, aby bolo možné určiť spôsob, akým je možné sa čo najlepšie vysporiadať s rôznymi negatívnymi javmi, a nielen poskytnúť zbežný prehľad o súčasnom stave rómskej komunity. Kľúčovou výzvou, ktorou sa treba pri príprave databázy akejkoľvek stratégie zaoberať je potreba prejsť z popisného prístupu k určovaniu príčinnej súvislosti a prognóz či scenárov budúcnosti. Tento prechod si vyžaduje okrem iného dostupnosť údajov na národnej úrovni a schopnosť zozbierať a využívať vlastné kvantitatívne a kvalitatívne údaje. Rovnako dôležitá je schopnosť angažovať hlavné zainteresované skupiny v regióne (verejné, súkromné a občianske organizácie), aby bolo možné využiť ich vedomosti. V našom prípade to znamená, vytvorenie Servisného komunitného centra /SKC/ pre cieľovú skupinu v spomínanom regióne Zemplín /Slovensko – Maďarsko - Ukrajina/ so sídlom na Slovensku. Toto stredisko by malo fungovať ako pilotné centrum pre podporu rastu potenciálu rómskej komunity v euroregióne. Vzhľadom k špecifiku Rómskej menšiny sa projekt bude pilotne zaoberať časťou územia Maďarska a Ukrajiny.

„Tento projekt bol podporený zo štátneho rozpočtu SR“

 

                    

Podporené projekty

Predstavujeme projekt: Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla

Účelom projektu je lepšie využitie existujúcich možností poľsko-slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu v rámci podpory cykloturistických, športových a rekreačných aktivít

Ukážme svetu krásy Krasu!

Združenie Karpatský euroregión Slovensko, ako vedúci partner v spolupráci s Aggtelekským národným parkom (Maďarsko) a Turistickým informačným centrom v Rožňave riešia v týchto dňoch spoločný cezhraničný projekt zameraný na prezentáciu turistických zaujímavosti unikátneho krasového územia v maďarsko-slovenskom pohraničí.

Schengenská brána do Zakarpatska

Pred piatimi rokmi sa Slovenská republika stala členom Európskej únie a minulý rok vstúpila do Schengenského priestoru. Ako výrazná pridaná hodnota k našej proeurópskej politike bol náš vstup do Eurozóny k 1. januáru tohto roku a na Slovensku platíme eurom...

Cestujeme Karpatami - Mestá a obce

Pohoria územia Karpatského euroregiónu dominujú rázu krajiny, determinujú spoločenskú i kultúrnu špecifickosť oblasti, typy a štruktúru osídlení ako aj povahu umenia i samotných ľudí. Karpaty sú súčasťou vonkajších a vnútorných Východných Karpát. Tvoria centrálnu časť 1 500 km dlhého Karpatského oblúka tiahnuceho sa od ústia rieky Moravy do Dunaja pri Bratislave až k Železným vrátam v Rumunsku...

Cestujeme Karpatami - Ľudová architektúra

Väčšina z 2871 sídiel na Slovensku vzniklo v stredoveku, kedy sa vytvoril základ ich súčasného urbanistického stvárnenia. Rozvoj a tvarovanie vidieckeho osídlenia sa snúbilo s topografickými danosťami, kultúrou a tradíciami, ovplyvňovanými rôznymi kolonizačnými vlnami regiónu. Výsledkom sú architektonické, historické a urbanistické hodnoty jednotlivých sídiel, z ktorých 10 bolo vyhlásených za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry...

Cestujeme Karpatami - Hrady a zámky

Slovensko už od dávnoveku tvorilo územie križovatky Európy. Obchodné cesty viedli zo severu na juh a z východu na západ. Rôzne nájazdy prinútili výstavbu opevnených sídiel, ktoré chránili kupcov a ich tovar proti tulákom alebo im poskytli azyl počas nepriateľských nájazdov...

Servisné komunitné centrum Michalovce

Quo Vadis - Projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2010. Účelom projektu je zlepšenie využitia potenciálu Rómskej menšiny pre rozvoj KER.

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья