• |
  • Mapa stránok

Pred dvadsiatimi rokmi vznikol Karpatský euroregión

V majestátnom debrecínskom hotely Zlatý býk podpísali ministri zahraničných vecí Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Generálna tajomníčka Rady Európy Catherine Lalumiére 14. februára 1993 zakladajúci dokument Karpatského euroregiónu i Deklaráciu, v ktorej vyjadrili plnú podporu svojich vlád želaniu miestnych orgánov a samospráve, ako i štátnej správe v KER, vytvoriť „euroregión“ ako rámec pre udržiavanie dlhodobých vzťahov spolupráce medzi jeho jednotlivými účastníkmi. Uvádzame úvodnú časť dokumentu:

„My, ministri zahraničných vecí Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Ukrajiny, vedení túžbou ľudí Európy po slobodnej komunikáci a spolupráci, po udržiavani trvalých vzťahov založených na tradičných európskych demokratických politických a kultúrnych hodnotách, ako aj na princípoch a praxi trhovej ekonomiky a využívaní pohraničnej spolupráce na zúženie rozdeľujúcej úlohy štátnych hraníc, zišli sme sa dnes v meste Debrecín a vyjadrili  plnú podporu našich vlád túžbe orgánov samosprávy a miestnej štátnej správy v regióne Karpatského pohoria a rieky Tisza, vytvoriť Karpatský euroregión, ako rámec pre udržiavanie trvalých vzťahov spolupráce medzi rozličnými účastníkmi z Maďarska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Potvrdzujeme, že Asociácia je otvorená územným komunitám a orgánom Rumunska. Vítame jeho pripravenosť a vôľu zapojiť sa do Karpatského euroregiónu. Táto deklarácia je otvorená pre podpis zo strany Rumunska a Slovenska. Sme presvedčení, že vytvorenie Karpatského euroregiónu podstatne prispeje k upevneniu priateľstva a podporí životnú úroveň ľudí, obývajúcich Euroregión a prispeje k naplneniu princípov Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísaného v r. 1975 v Helsinkách, Parížskej charty pre Novú Európu, podpísanej v r. 1990 a ďalších dokumentov KBSE. Bude tiež napomáhať úsiliu Rady Európy a Európských spoločenstiev orientovanému na rozvíjanie regionálnej spolupráce.“

U Zlatého býka bolo v tých dňoch mimoriadne rušno. Ministri, diplomati, televízne štáby, pozorovatelia, novinári sa tu miešali v jednom jazykovom Babylóne, ktorému systém dávala zásadne len angličtina. Ukrajinci, Poliaci, Slováci, Maďari, Rumuni, predstavitelia IEWS a Rady Európy vytvorili debrecínskemu regionálnemu summitu vo všetkých priestoroch rozsiahleho hotela pôsobivú kulisu, ktorá sa prenášala i do atmosféry rokovania.

Ale, poznačil ju tiež zvláštny postoj „oficiálnej“ slovenskej strany, ktorú namiesto očakávaného ministra Kňažka zastupoval úradník z bývalého centrálneho strategického úradu I. Kosír. Jeho úlohou bolo presvedčiť nielen „tvrdohlavých“ východniarov vedených vtedajším prednostom OÚ v Michalovciach M. Padom a bývalým košickým primátorom R. Bauerom, ale čo bolo ťažšie, aj partnerov zo susedných krajín a predstaviteľov Rady Európy. Presviedčanie o nepripravenosti Slovenska na plnoprávne členstvo v KER tentoraz  nestálo na tzv. „maďarskej karte“, ale na vysvetľovaní o „mladosti, zraniteľnosti a veľkej vyťaženosti mladého Slovenského štátu, na prahu jeho osamostatnenia.“ O tom, či presvedčil, možno pochybovať, ale že svoju úlohu splnil je isté. SR sa riadnym členom KER nestala.

Oficiálne prezentované legislatívne výhrady voči účasti Slovenska v KER, vychádzajúce z meškajúcej legislatívy centrálnych úradov, boli nasledujúce: chýbaprávny a inštitucionálny rámca pre rozvoj regionálnej spolupráce prijatím zákona o regionálnej politike. Ďalej,  SR musí pristúpiť k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územno-správnymi celkami alebo orgánmi č. 106 Rady Európy, uzavrieť bilaterálne zmluvy s krajinami, zúčastňujúcimi sa spolu so SR na cezhraničnej spolupráci. Záver: Celá iniciatíva primátorov a starostov na východnom Slovensku je predčasná, pre vytvorenie euroregiónu ešte na slovenskej strane nie je vytvorený právny rámec. Plnohodnotná účasť východoslovenského regiónu v KER je teda nemožná. Oficiálne nepriznaným, no o to účinnejším argumentom vtedajšej administratívy bola však „maďarská hrozba.“

Za zmienku stojí v tejto súvislosti účasť Rumunska v projekte KER. Do Debrecína prišli s početnou delegáciou ako pozorovatelia a s neskrývanou ľútosťou tvrdili, že súčasná vnútropolická situácia v ich vlasti im neumožňuje plnohodnotne sa zapojiť do projektu. Že, na rozdiel od oficiálnej slovenskej strany, nešlo len o diplomatickú výhovorku potvrdil ďalší vývoj. Okamžite po volebnom víťazstve zjednotených demokratických síl v parlamentných voľbách roku 1996 Rumunsko oficiálne požiadalo Radu KER o riadne členstvo v euroregióne a bolo im bez odkladu aj odsúhlasené. Slovensko akoby sa už bolo definitívne udomácnilo na vedľajšej koľaji.

autor: Mgr. Tibor Ičo

Aktuálne

Konferencia v Nyíregyháze uzavrela prácu na novej stratégii Karpatského euroregiónu

Po dvoch rokoch intenzívnej práce expertných tímov z partnerských krajín sa zrodila nová vízia pre ďalšiu existenciu medzinárodného projektu cezhraničnej spolupráce Karpatský euroregión (KER) – prvého a najväčšieho euroregiónu v stredovýchodnej Európy.

Projektové dokumentácie EUROVELO 11 sú už vypracované.

Realizáciou projektu došlo k vypracovaniu projektových dokumentácií cyklotrasy EUROVELO 11 v troch katastrálnych územiach Košického kraja.

Vychádza druhé číslo Magazínu KER SK

K našim priaznivcom sa v týchto dňoch dostáva 2. číslo Magazínu Karpatského euroregiónu Slovensko

Európske dni dobrosusedstva

O novej stratégii Karpatského euroregiónu sa rokovalo v Ivano-Frankivsku

V ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk pokračoval v dňoch 1. – 2. júla maratón rokovaní expertných tímov členských krajín Karpatského euroregiónu na tému novej stratégie cezhraničnej spolupráce

Projekt efektívnejšieho fungovania KER smeruje k dohode partnerov

V Satu Mare, sa 10. júna 2015 konalo pracovné stretnutie expertnej skupiny v rámci projektu „Rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu.“

Workhsop k projektu „Udržateľný rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu“.

Experti, manažéri a aktéri regionálneho rozvoja rokovali o špecifikácii metodológie ako aj o spôsobe pokračovania prác na Stratégii Karpatského euroregiónu.

Krajinárske Fórum v Bukurešti

V dňoch 21. až 24. apríla 2015 Le Notre Institute zorganizoval v Bukurešti 4. krajinárske fórum.

Združenie Karpatský euroregión Slovensko sa prezentovalo na Slovensko – Ukrajinskom Fóre

V priestoroch košických Kasárni/Kulturparku sa v dňoch 20. – 23. apríla konalo Slovensko – Ukrajinské Fórum SUBF 2015, zamerané na rozvoj ekonomickej spolupráce oboch krajín.

Pripravujeme projektové dokumentácie pre Eurovelo 11

Cieľom projektu je prostredníctvom vypracovania projektovej dokumentácie pre výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré budú súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 (Eurovelo je sieť 14 diaľkových cykloturistických trás po celej Európe), prispieť k rozvoju cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a ku zvýšeniu atraktivity regiónu Košického kraja.

Udržateľný rozvoj Karpatského euroregiónu.

V Ukrajinskom Mukačeve sa konalo 5. zasadnutie medzinárodnej expertnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu v Karpatskom euroregióne.

Projekty „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ a „Floriánska cyklotrasa“ boli úspešne ukončené.

V priebehu posledných septembrových dní boli ukončené projekty „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ a „Floriánska cyklotrasa“. Projekty boli zamerané na rozvoj cyklotrurizmu v okrese Bardejov a Svidník.

Konferencia partnerov Karpatského dohovoru v Mikulove na Morave

Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) podpísali ministri životného prostredia ČR, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Čiernej hory, Slovenska a Ukrajiny.

Magazín Karpatského euroregiónu Slovensko

Magazín, ktorý sme pre vás pripravili, ponúka v tematicky pestrom priereze pohľad na okolnosti vzniku KER, ako aj prehľad niektorých zaujímavých projektov, ktoré s partnermi navrhlo, riešilo aj realizuje naše Združenie Karpatský euroregión Slovensko.

V Karpatskom euroregióne efektívnejšie

V poradí štvrté zasadnutie pracovnej skupiny k tvorbe stratégie Karpatského euroregiónu sa tentoraz konalo v Košiciach.

Ďalšie zasadnutie expertov v Baia Mare

Po pracovných rokovaniach partnerov projektu v Užhorode na Ukrajine a v Nyíregyháze v Maďarsku sa ďalšie uskutočnilo v rumunskom Baia Mare a to v dňoch 26. a 27. mája 2014.

Projekt „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ sa úspešne realizuje

Projekt „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ úspešne pokračuje. Pripomíname, že cieľom projektu je nielen vyznačiť cyklotrasu vo vnútromestskom prostredí samotného mesta Bardejov a okolia, ale doplniť ju o drobnú infraštruktúru pozdĺž trasy v rozsahu jedného odpočívadla, troch cyklostojanov a troch veľkých informačných tabúľ. V súčasnosti prebiehajú navonok „neviditeľné aktivity“ projektu – schvaľovací proces pre cyklotrasu, ohlásenie drobnej stavby na doplnkovú infraštruktúru a príprava propagačnej príručky.

Na zasadnutí Rady KER o koridore Via Carpathia

V piatok 14. februára 2014 sa v Maďarskom meste Nyíregyháza uskutočnilo 40. zasadnutie medzinárodnej Rady Karpatského euroregiónu.

Karpatský euroregión s efektívnejším fungovaním

Cieľom projektu je prispieť k efektívnejšej a trvalo udržateľnej spolupráci prihraničných regiónov Karpatského euroregiónu (KER), k posilneniu role KER v cezhraničnej spolupráci ako aj k vytvoreniu nástrojov pre rozhodovacie procesy na úrovni KER so zapojením reprezentantov samospráv, mimovládnych inštitúcií ako aj miestnych aktérov, v oblasti regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce.

Floriánska cyklotrasa podporí cezhraničný turizmus

Floriánska cyklotrasa povedie z Bardejovských kúpeľov popri Zborovskom hrade pri obci Zborov cez kopec Makovica pri Cernina až do Svidníka.

Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.

Cieľom schváleného projektu je vyznačiť cyklotrasu vo vnútromestskom prostredí historického a kúpeľného mesta Bardejov a okolia, vrátane inštalácie informačného a popisného značenia pozdĺž trasy, ktorá bude pokračovaním už vyznačených cyklotrás Bardejov – Jaslo a Bardejov – Krynica-Zdrój.

Stratégia EÚ pre oblasť Karpát

Dňa 28. mája 2013 sa v Bruseli uskutočnilo ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny Karpatskej konvencie. Cieľom zasadnutia bola príprava stratégie EÚ pre oblasť Karpát.

Renáta Lenártová zvolená za predsedníčku Karpatského euroregiónu Slovensko

MUDr. Renáta Lenártová, PhD. bola opätovne zvolená za predsedníčku Karpatského euroregiónu Slovensko.

20 rokov Karpatského euroregiónu

Bardejovský summit IEWS otvoril cestu ku Karpatskému euroregiónu

Pred dvadsiatimi rokmi vznikol Karpatský euroregión

Stalo sa presne pred 20-timi rokmi...: "U Zlatého býka" bolo po celú noc až do ranných hodín 14. februára 1993 mimoriadne rušno.

Školiaci seminár pre euroregióny Slovenska

V dňoch 18. – 19. 12. 2012 sa v Dome Slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku v rámci projektu Euroregióny spoločne 2012 uskutočnil školiaci seminár určený pre zástupcov slovenských euroregiónov.

Premiérova jazda obnovenej lokomotívy na košickej detskej železnici

Ani tuhý mráz neodradil Košičanov od premiérovej zimnej Mikulášskej jazdy, ktorej hlavnou hviezdou bola v sobotu, 8. Decembra 2012 obnovená a naleštená lokomotíva Janka, jedna z dvojičiek obľúbených rušňov, ktoré kedysi premávali na niekdajšej košickej „pionierskej železnici.“

Pohraničie zo sedla bicykla

V priestoroch bardejovského Poľsko – slovenského domu sa v stredu 31. októbra uskutočnilo záverečné vyhodnotenie projektu Spoznávajme poľsko – slovenské pohraničie zo sedla bicykla. Ide o spoločný projekt mesta Bardejov, poľského mesta Jaslo a združenia Karpatský euroregión Slovensko.

V Košickej ZOO otvorili nový náučný vtáčí chodník

V priestoroch Košickej ZOO, otvorili vo štvrtok 25. októbra „vtáčí chodník“ zameraný na environmentálne vzdelávanie detí a mládeže. Nový náučný chodník predstavuje jeden z rozhodujúcich výstupov cezhraničného projektu Interaktívna ZOO.

Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla

V rámci projektu „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla“ budú osadené nové informačné tabule.

Gotická cesta Karpatským euroregiónom + Galéria

Gotické pamiatky Gemera, Spiša a Aggtelekského krasu, by sa s podporou projektu mali stať atraktívnymi turistickými cieľmi, ponúkajúcimi poznanie i zážitky.

Košická detská historická železnica zaujala Poliakov

Košická detská historická železnica (KDHŽ) – sa zviditeľňuje aj za hranicami. Na stanici chýrnej Bieszczadskej lesnej železnice v poľskom Majdane (neďaleko Medzilaboriec) sa uskutočnil prezentačný Deň Košickej detskej historickej železnice. V utorok 17. júla 2012 sa tak stovky turistov zoznámili so slovenským unikátom a to všetko v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Karpatský vláčik“.

Po stopách gotiky

25. septembra sa uskutočnila celodenná prezentácia turistického produktu „V znamení gotiky na Gemeri.“

Predstavujeme projekt: Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla

Účelom projektu je lepšie využitie existujúcich možností poľsko-slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu v rámci podpory cykloturistických, športových a rekreačných aktivít.

Karpatská konvencia

V dňoch 6. a 7. februára 2012 sa v Bruseli v Belgicku uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre Adaptáciu klimatických zmien v Karpatoch v rámci COP /Conference of the Parties - Konferencie strán/.

Úspešné projekty združenia Karpatský euroregión Slovensko posilnia cezhraničnú spoluprácu

Až štyri úspešné projekty Združenia Karpatský euroregión (KER) Slovensko, zamerané na cezhraničnú spoluprácu, získali finančnú podporu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Nové projektové zámery pre rozvoj Karpatského euroregiónu

Na prelome mesiacov bolo do 2 výziev podaných 7 projektových žiadostí.

Ukážme svetu krásy Krasu!

Karpatský euroregión Slovensko v spolupráci s Aggtelegským národným parkom (ANPI) a Turistickým informačným centrom v Rožňave zrealizovali spoločný cezhraničný projekt zameraný na prezentáciu turistických zaujímavosti unikátneho krasového územia v maďarsko-slovenskom pohraničí.

Činnosť Rady FERS vo volebnom období 08.11.2011- 2014

Zasadnutie zástupcov euroregionálnych združení SR Dňa 08. 11. 2011 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo zasadnutie zástupcov euroregionálnych združení SR. Tohto stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Združenia Región Beskydy, Únie Slanej a Rimavy, Karpatského euroregiónu, Regiónu Neogradiensis, Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ a zástupcovia Združenia Región „Tatry“.

Ukážme svetu krásy Krasu!

Združenie Karpatský euroregión Slovensko, ako vedúci partner v spolupráci s Aggtelegským národným parkom (Maďarsko) a Turistickým informačným centrom v Rožňave riešia v týchto dňoch spoločný cezhraničný projekt zameraný na prezentáciu turistických zaujímavosti unikátneho krasového územia v maďarsko-slovenskom pohraničí.

MUDr. Renáta Lenártová zvolená za predsedníčku Karpatského euroregiónu Slovensko

Dňa 2. mája 2011 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Karpatského euroregiónu Slovensko, ktorého hlavným bodom programu boli voľby do predsedníctva a revíznej komisie. ...

Zasadnutie krajín Karpatského dohovoru

V dňoch 25. – 27. mája 2011 sa v Bratislave uskutočnilo tretie zasadnutie Krajín Karpatského dohovoru. Slovensko na ňom prebralo predsedníctvo tohto medzinárodného dohovoru do roku 2014. Garantom je Ministerstvo životného prostredia SR. ...

Smerom ku Karpatskej stratégii

Dňa 25. februára 2010 sa v dome Tirolského regiónu v Bruseli uskutočnil konzultatívny workshop na tému: „Smerom ku Karpatskej stratégii“.

Переработка вторсырья

Переработка-это один из самых экологических способов обращения с отходами. Он заключается в предотвращении образования отходов вторсырья и их повторного использования

Ľadová priepasť s krvavou minulosťou

„Svetové dedičstvo UNESCO“. Jestvujú svedectvá o tom, že na určitých miestach pociťujú ľudia prítomnosť neviditeľných, neznámych bytostí, vyžarujúcich veľmi pôsobivú energiu. Môže to byť psychický stav človeka na danom mieste, ale tiež intuitívny spôsob napojenia sa na jeho živú podstatu prírodného ducha...

Turizmus bez hraníc stojí na komunikácii

„Cestovatelia, pozývame vás do zázračného sveta: na sever Maďarska, na Slovensko, do regiónov Spiša a Gemeru,“ prihovára sa čitateľom publikácia Župou Borsod-Abaúj-Zemplén, Spišom a Gemerom. Záverečná konferencia projektu „Turizmus bez hraníc“ sa konala 31. augusta v maďarskom Miškolci (hotel City) za účasti slovenských aj maďarských zástupcov v projekte, ktorého poslaním je zatraktívniť regióny Spiša a severného Maďarska a ponúknuť ich ako príťažlivé destinácie cestovného ruchu v oboch susediacich krajinách.

Почему купить постельное белье в Киеве столь выгодно

Рост цен в 2018 году сделал актуальным вопрос покупки постельного белья в Киеве по низкой цене.

Konferencia o rozvoji Karpát

Pod gesciou prezidenta Ukrajiny a Kongresu lokálnych a regionálnych predstaviteľov Európy pripravila zakarpatská štátna regionálna administratíva medzinárodnú konferenciu „Udržateľný rozvoj Karpát a ostatných horských regiónov Európy“, ktorá sa konala v dňoch 8. – 10. septembra 2010 v Užhorode.

Projekt novej stratégie Karpatského euroregiónu postúpil do záverečnej fázy

Ďalšia zo série konferencií v rámci projektu Udržateľný rozvoj prihraničných regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu (Sustainable Development of Border Regions provided by the effective functioning of the Carpathian Euroregion) sa konala v dňoch 2. – 3. septembra v Košiciach.

Как выбрать и купить постельное белье в Киеве http://www.ker.sk/--16-73--------
Переработка вторсырья